08.28.98.08.08
Hẹn Khám

luật người nhiễm hiv

  1. Thu Pham

    Chế độ đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

    Bộ Y tế và Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Dưới đây là nội dung của Thông tư. Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định...
Top