08.28.98.08.08
Hẹn Khám

in bs binh tư vấn ạ

  1. T

    Quan hệ tình dục không dùng BCS với gái bán dâm

    Cách đây 4 ngày cháu có quan hê không an toàn không dùngBCS với gai bán dâm và cháu có gọi lên tông đài tư vấn và đươcgiơi thiệu mua thuốc về uống vào lúc uống đã được 67giơ rồi cháu uống Nevitrio30 stavudine 30mg lamivudine 150mg Nevirapine 200mg như thế có an toàn không bác sĩ
Top