08.28.98.08.08
Hẹn Khám

biệnh truyền nhiễm

  1. L

    Uống thuốc phơi nhiễm HIV 12 ngày nghi ngờ giang mai

    Cháu đag uống thuốc chống phươi nhiễm HIV được 12 ngày .vá cháu nghi ngờ biệnh giang mai thì cháu có thể chữa trị cả hai biệnh một núc k hay phải uống hết thuốc ARV .thì mưới chữa biệnh giang mai ạ
Top