HIV test với PEP tuần thứ 4 và tuần 12 (web: hivguideline.org)

Trung Wuyen

Đã được xác thực
#1
Source: https://www.hivguidelines.org/PEP-for-HIV-prevention/non-occupational/#tab_6

Sequential HIV Testing
RECOMMENDATIONS
  • Sequential confidential HIV testing should be obtained at baseline, week 4, and week 12 post-exposure:
    • HIV testing at 6 months post-exposure is no longer recommended
    • HIV testing of the exposed person at 4 weeks and 12 weeks should be performed with laboratory-based HIV tests* rather than point-of-care HIV tests
    • If the post-exposure evaluation determined that PEP was indicated, but the exposed person declines PEP, serial testing should still be obtained (see Table 1)
  • If at any time the HIV test result is positive, an FDA-approved confirmatory assay must be performed to confirm the diagnosis of HIV infection (see the CDC’s Recommended Laboratory HIV Testing Algorithm for Serum or Plasma Specimens).
  • If the exposed person presents with signs or symptoms of acute HIV seroconversion, an HIV serologic screening test should be used in conjunction with a plasma HIV RNA assay to diagnose acute HIV infection. (AII) A fourth-generation HIV antigen/antibody combination test is the recommended serologic screening test (see the CDC’s Recommended Laboratory HIV Testing Algorithm for Serum or Plasma Specimens). Immediate consultation with a clinician experienced in managing ART should be sought for optimal treatment options.
*A fourth-generation HIV antigen/antibody combination test is the recommended serologic screening test.
Dịch:
Xét nghiệm HIV theo trình tự sau:
KHUYẾN NGHỊ
Thử nghiệm HIV nên được thực hiện tại thời điểm phơi nhiễm ban đầu, tuần thứ 4 và tuần 12:
Xét nghiệm HIV sau 6 tháng sau phơi nhiễm không còn được khuyến cáo nữa (Chỉ dành cho những trường hợp nhiểm viêm gan C cấp tính)
Xét nghiệm HIV của người bị phơi nhiễm lúc 4 tuần và 12 tuần nên được thực hiện với xét nghiệm HIV dựa trên phòng thí nghiệm * chứ không phải là xét nghiệm HIV tại các trung tâm.
Nếu đánh giá sau phơi nhiễm xác định rằng nên dùng PEP, nhưng người tiếp xúc từ chối PEP, các thử nghiệm nối tiếp vẫn nên được theo dõi (xem Bảng 1)
Nếu bất kỳ lúc nào kết quả xét nghiệm HIV dương tính, xét nghiệm khẳng định được FDA chấp thuận phải được thực hiện để xác định chẩn đoán nhiễm HIV (xem Thuật toán xét nghiệm HIV trong phòng thí nghiệm được đề xuất của CDC về huyết thanh hoặc mẫu huyết tương).
Nếu người tiếp xúc có dấu hiệu hoặc triệu chứng của chuyển đổi huyết thanh HIV cấp tính, xét nghiệm sàng lọc huyết thanh HIV nên được sử dụng kết hợp với xét nghiệm HIV RNA huyết tương để chẩn đoán nhiễm HIV cấp tính. (AII) Xét nghiệm kết hợp kháng nguyên / kháng thể HIV thế hệ thứ tư là xét nghiệm sàng lọc huyết thanh được đề nghị (xem Thuật toán xét nghiệm HIV trong phòng thí nghiệm được đề xuất của CDC về huyết thanh hoặc mẫu huyết tương). Tư vấn ngay lập tức với một bác sĩ có kinh nghiệm trong việc điều trị ARV nên được tìm kiếm các phương án điều trị tối ưu.
* Xét nghiệm kết hợp kháng nguyên / kháng thể HIV thế hệ thứ tư là xét nghiệm sàng lọc huyết thanh được khuyến nghị. (xét nghiệm bằng phương pháp thế hệ thứ tư Combo ag/ab, combi ag/ab)
 

thinhhoang

Đã được xác thực
#2
Cái dòng chữ chỉ dành cho trường hợp viêm gan C cấp tính bạn dịch ở đâu vậy
 
Top