DỰ PHÒNG PHƠI NHIỄM HIV VỚI 3 THUỐC ARV THEO BỘ Y TẾ

Bác sĩ Bình

Bác sĩ Chuyên khoa Truyền nhiễm
#1
[TABLE="width: 500"][TBODY][TR][TD="align: center"]
BỘ Y TẾ
-------
[/TD]
[TD="align: center"]
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
Số: 3047/QĐ-BYT​
[/TD]
[TD="align: right"]
Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015
[/TD][/TR][/TBODY][/TABLE]
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC HIV/AIDS”
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Xét biên bản làm việc của Hội đồng chuyên môn thẩm định “Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS” ngày 09 tháng 7 năm 2015;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành và thay thế cho Quyết định số3003/QĐ-BYT ngày 19/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS” và Quyết định số 4139/QĐ-BYT ngày 02/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS” ban hành kèm theo Quyết định số 3003/QĐ-BYT ngày 19/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

[TABLE="width: 500"][TBODY][TR][TD]Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Website Bộ Y tế;
- Lưu: VT, AIDS (2).[/TD]
[TD="align: center"]
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long
[/TD][/TR][/TBODY][/TABLE]HƯỚNG DẪN

QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC HIV/AIDS
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3047/QĐ-BYT ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Tiếng Việt
[TABLE="width: 500"][TBODY][TR][TD]PLTMC[/TD][TD]Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con[/TD][/TR]
[TR][TD]NTCH[/TD][TD]Nhiễm trùng cơ hội[/TD][/TR]
[TR][TD]PHMD[/TD][TD]Phục hồi miễn dịch[/TD][/TR]
[TR][TD]VGB[/TD][TD]Viêm gan vi rút B[/TD][/TR][/TBODY][/TABLE]
Tiếng Anh
[TABLE="width: 500"][TBODY][TR][TD]3TC[/TD][TD]Lamivudine[/TD][/TR]
[TR][TD]ABC[/TD][TD]Abacavir[/TD][/TR]
[TR][TD]ADN[/TD][TD]Acid desoxyribonucleic[/TD][/TR]
[TR][TD]AFB[/TD][TD]Acid Fast Bacilli - Trực khuẩn kháng cồn kháng toan[/TD][/TR]
[TR][TD]AIDS[/TD][TD]Acquired immunodeficiency syndrome - Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải[/TD][/TR]
[TR][TD]ALT[/TD][TD]Alanin aminotransferase[/TD][/TR]
[TR][TD]Anti - HBc[/TD][TD]Antibody to Hepatitis B core antigen - Kháng thể kháng kháng nguyên nhân của vi rút viêm gan B[/TD][/TR]
[TR][TD]Anti - HCV[/TD][TD]Antibodies against hepatitis C virus - Kháng thể kháng vi rút viêm gan C[/TD][/TR]
[TR][TD]APRI[/TD][TD]AST to Platelet Ratio Index - Chỉ số tỷ lệ AST - Tiểu cầu[/TD][/TR]
[TR][TD]ARN[/TD][TD]Acid Ribonucleic[/TD][/TR]
[TR][TD]ARV[/TD][TD]Antiretroviral - Thuốc kháng retrovi rút[/TD][/TR]
[TR][TD]AST[/TD][TD]Aspartate aminotransferase[/TD][/TR]
[TR][TD]ATV[/TD][TD]Atazanavir[/TD][/TR]
[TR][TD]BCG[/TD][TD]Bacillus Calmette-Guérin[/TD][/TR]
[TR][TD]CMV[/TD][TD]Cytomegalovirus[/TD][/TR]
[TR][TD]CTX[/TD][TD]Co-trimoxazole[/TD][/TR]
[TR][TD]DPT[/TD][TD]Diphtheria and Tetanus Toxoids and Pertussis - Bạch hầu, dạng độc tố uốn ván và ho gà[/TD][/TR]
[TR][TD]DRV[/TD][TD]Darunavir[/TD][/TR]
[TR][TD]DTG[/TD][TD]Dolutegravir[/TD][/TR]
[TR][TD]EFV[/TD][TD]Efavirenz[/TD][/TR]
[TR][TD]ELISA[/TD][TD]Enzyme - linked immunosorbent assay - Xét nghiệm hấp phụ miễn dịch gắn men[/TD][/TR]
[TR][TD]FTC[/TD][TD]Emtricitabine[/TD][/TR]
[TR][TD]HBeAg[/TD][TD]Hepatitis B envelopeAntigen - Kháng nguyên vỏ của vi rút viêm gan B[/TD][/TR]
[TR][TD]HBsAg[/TD][TD]Hepatitis B surface antigen - Kháng nguyên bề mặt của vi rút viêm gan B[/TD][/TR]
[TR][TD]HIV[/TD][TD]Human immunodeficiency virus - Vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người[/TD][/TR]
[TR][TD]INH[/TD][TD]Isoniazid[/TD][/TR]
[TR][TD]LPV[/TD][TD]Lopinavir[/TD][/TR]
[TR][TD]LPV/r[/TD][TD]Lopinavir/ritonavir[/TD][/TR]
[TR][TD]MAC[/TD][TD]Mycobacterium avium complex -Phức hợp Mycobacterium avium[/TD][/TR]
[TR][TD]NNRTI[/TD][TD]Non - nucleoside reverse transcriptase inhibitor - Thuốc ức chế men sao chép ngược non - nucleoside[/TD][/TR]
[TR][TD]NRTI[/TD][TD]Nucleoside reverse transcriptase inhibitor - Thuốc ức chế men sao chép ngược nucleoside[/TD][/TR]
[TR][TD]NtRTI[/TD][TD]Nucleotide reverse transcriptase inhibitor - Thuốc ức chế men sao chép ngược nucleotide[/TD][/TR]
[TR][TD]NVP[/TD][TD]Nevirapine[/TD][/TR]
[TR][TD]OPV[/TD][TD]Oral polio vaccine - Vắc xin bại liệt đường uống[/TD][/TR]
[TR][TD]PCP[/TD][TD]Pneumocystis carnii pneumonia - Viêm phổi do Pneumocystis carinii[/TD][/TR]
[TR][TD]PCR[/TD][TD]Polymerase chain reaction - Phản ứng chuỗi men polymerase[/TD][/TR]
[TR][TD]RAL[/TD][TD]Raltegravir[/TD][/TR]
[TR][TD]RPV[/TD][TD]Rilpivirine[/TD][/TR]
[TR][TD]PI[/TD][TD]Protease inhibitor - Thuốc ức chế men protease[/TD][/TR]
[TR][TD]TCD4[/TD][TD]Tế bào lympho TCD4[/TD][/TR]
[TR][TD]TDF[/TD][TD]Tenofovir Disoproxil Fumarate[/TD][/TR]
[TR][TD]TMP - SMX[/TD][TD]Trimethoprim - sulfamethoxazol[/TD][/TR]
[TR][TD]ZDV[/TD][TD]Zidovudine[/TD][/TR][/TBODY][/TABLE]

XEM TOÀN BỘ QUYẾT ĐỊNH 3047 VÀ HƯỚNG DẪN KÈM THEO TẠI ĐÂY
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
Bác sĩ Bình

Bác sĩ Bình

Bác sĩ Chuyên khoa Truyền nhiễm
#2
Re: Dự phòng phơi nhiễm HIV với 3 thuốc theo Bộ Y

Trích phần điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV ngoài môi trường nghề nghiệp:


9.2. Dự phòng phơi nhiễm ngoài môi trường nghề nghiệp
Phơi nhiễm không do nghề nghiệp là những trường hợp phơi nhiễm với máu, dịch cơ thể có khả năng làm lây nhiễm HIVkhông liên quan đến nghề nghiệp.
9.2.1. Các tình huống phơi nhiễm ngoài môi trường nghề nghiệp
· - Phơi nhiễm qua quan hệ tình dục dokhông sử dụng bao cao su hoặc bao cao su bị vỡ, rách hoặc bị cưỡng dâm.
· - Sử dụng chung bơm kim tiêm đối với người nghiện chích ma tuý.
· - Vết thương do đâm phải kim hoặc các vật sắc nhọn vứt ra các khu vực công cộng và có dính máu nhìn thấy được.
· - Vết thương do người nghi nhiễm HIV cắn gây chảy máu.
9.2.2. Các tình huống không được xem xét điều trị dự phòng
Có phơi nhiễm liên tục với HIV như quan hệ tình dục thường xuyên với người nhiễm HIV hoặc gái mại dâm nhưng hiếm khi sử dụng bao cao su; người nghiện chích ma tuý thường xuyên sử dụng chung bơm kim tiêm.
9.2.3. Các yếu tố cần đánh giá và xử trí đối với người có khả năng bị phơi nhiễm với HIV ngoài môi trường nghề nghiệp
· - Tình trạng nhiễm HIV.
· - Phạm vi, tần suất và thời gian có nguy cơ phơi nhiễm. Cố gắng tìm hiểu tình trạng nhiễm HIV của nguồn lây nhiễm.
· - Tư vấn trước xét nghiệm HIV.
· - Tiến hành các xét nghiệm ban đầu như: HIV, viêm gan vi rút B, C; xét nghiệm đánh giá tình trạng mang thai
9.2.4. Đánh giá tình trạng HIV của người gây phơi nhiễm
· - Xét nghiệm HIV cho người gây phơi nhiễm nếu chưa biết tình trạng nhiễm HIV. Có thể bắt đầu dự phòng sau phơi nhiễm, sau đó dừng lại nếu xác định người gây phơi nhiễm không nhiễm HIV.
· - Đối với các trường hợp a) người gây phơi nhiễm có nguy cơ nhiễm HIV cao như người nghiện chích ma tuý, nam quan hệ tình dục với nam, phụ nữ bán dâm; b) không xác định được tình trạng nhiễm HIV của người gây phơi nhiễm; c) phơi nhiễm do bị cưỡng dâm, cần tiến hành dự phòng sau phơi nhiễm sau khi đánh giá nguy cơ và tư vấn cho người bị phơi nhiễm.
9.3. Điều trị dự phòng bằng ARV cho người bị phơi nhiễm
9.3.1. Chỉ định
· - Phơi nhiễm đường niêm mạc hoặc đường máu (phơi nhiễm đường tình dục, bắn vào mắt, mũi hoặc miệng) với các dịch cơ thể có nguy cơ gây lây nhiễm HIV như máu, nước bọt dính máu, sữa mẹ, dịch tiết sinh dục, dịch não tủy, dịch ối, dịch trực tràng, dịch màng bụng, dịch khớp, dịch màng ngoài tim hoặc dịch màng phổi.
· - Dự phòng sau phơi nhiễm nên được bắt đầu càng sớm càng tốt cho tất cả đối tượng có nguy cơ lây nhiễm HIV tối ưu nhất trong vòng 72 giờ.
· - Không chỉ định dự phòng sau phơi nhiễm cho các trường hợp sau:
· + Người bị phơi nhiễm đã nhiễm HIV
· + Nguồn gây phơi nhiễm được khẳng định là HIV âm tính
· + Phơi nhiễm với các dịch cơ thể không có nguy cơ lâynhiễm đáng kể như nước mắt, dịch nước bọt không dính máu, nước tiểu và mồ hôi.
Bảng 4: Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV

[TABLE="width: 100%"][TBODY][TR][TD="align: center"]
Phác đồ điều trị dự phòng
[/TD]
[TD="align: center"]
Các thuốc sử dụng
[/TD]
[TD="align: center"]
Chỉ định
[/TD][/TR]
[TR][TD]Người lớn
có 3 thuốc phối hợp[/TD]
[TD]TDF + 3TC (hoặc FTC) + EFV
hoặc
AZT + 3TC + EFV
[/TD]
[TD]Chỉ định điều trị dự phòng 28 ngày cho tất cả các trường hợp phơi nhiễm có nguy cơ[/TD][/TR]
[TR][TD]Trẻ em ≤ 10 tuổi[/TD][TD]AZT + 3TC + LPV/r[/TD][/TR][/TBODY][/TABLE]
9.3.2. Kế hoạch theo dõi
· - Theo dõi tác dụng phụ của ARV: Tư vấn cho người được điều trị dự phòng về tác dụng phụ có thể có của ARV. Không nên ngừng điều trị khi có tác dụng phụ nhẹ và thoáng qua. Nếu có các tác dụng phụ nặng, chuyển đến các cơ sở y tế ngay.
· - Hỗ trợ tâm lý nếu cần thiết.
· - Xét nghiệm lại HIV sau 3 tháng.
· - Tư vấn về việc không được cho máu, nên quan hệ tình dục an toàn, thực hành tiêm chích an toàn, và không cho con bú cho đến khi loại trừ được tình trạng nhiễm HIV.
· - Tư vấn để tiêm vắc xin viêm gan B nếu cá nhân đó chưa bị nhiễm vi rút viêm gan B.

Theo điều 2 của quyết định đã nêu rõ:

"Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành và thay thế cho Quyết định số 3003/QĐ-BYT ngày 19/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS” và Quyết định số 4139/QĐ-BYT ngày 02/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS” ban hành kèm theo Quyết định số 3003/QĐ-BYT ngày 19/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế."

Như vậy những trường hợp có nguy cơ phơi nhiễm HIV sẽ được chỉ định sử dụng 3 loại thuốc kháng virus phối hợp trong suốt 28 ngày. Theo quyết định mới này thì không còn áp dụng phác đồ kết hợp 2 như thuốc và cũng không đề cập đến những thuốc kháng virus khác vào phác đồ điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV. Các bạn chú ý khi mua thuốc phơi nhiễm nên theo phác đồ của Bộ Y tế mới nhất. Trường hợp cần thiết có thể hỏi ý kiến của bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm để được tư vấn cụ thể.

XEM TOÀN BỘ QUYẾT ĐỊNH 3047 VÀ HƯỚNG DẪN KÈM THEO TẠI ĐÂY


Lưu ý quan trọng:
  1. Dùng thuốc phải theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ đã được tập huấn về "Chăm sóc và điều trị HIV/AIDS" hoặc bác sĩ có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, phòng khám được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh.
  2. Khi chưa có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ đã được tập huấn về "Chăm sóc và điều trị HIV/AIDS" hoặc bác sĩ có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh thì bạn không nên tự ý mua thuốc không rõ nguồn gốc để sử dụng.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ PHƠI NHIỄM HIV < 72 GIỜ: 012.98.98.08.08


BÀI ĐỌC THÊM:

Tác dụng phụ hay gặp của ARV khi điều trị phơi nhiễm

Thuốc điều trị phơi nhiễm HIV và nhiễm HIV MACLEODS

Thuốc điều trị phơi nhiễm HIV và nhiễm HIV Mylan

Thuốc điều trị phơi nhiễm HIV và nhiễm HIV Trioday

Quyết định cấp phép lưu hành thuốc ARV của MACLEODS


Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Bùi Thanh Bình

ĐỊA CHỈ BÁN THUỐC ARV VÀ THUỐC PHƠI NHIỄM PEP UY TÍN